Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Imitatio în poetica lui Fernando de Herrera
Autor: Silvia-Alexandra Ştefan
An: 2016
Pagini: 538
Format: A5 (14,8x21cm)
ISBN: 978-973-558-960-8
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Fernando de Herrera (1534-1597), poet, prozator şi teoretician de primă mărime al Renaşterii spaniole, căruia excelenţa poetică i-a atras în timpul său supranumele „El Divino“, creează în ambianţa clocotitoarei vieţi culturale şi economice a Seviliei, deschisă noilor orizonturi geografice şi doritoare nu doar de a se sincroniza, ci chiar de a depăşi modelele culturale înalte, venite, la vremea aceea, din Italia. Dacă spaţiul este Sevilla şi, mai general, Spania, timpul este cel al generaţiei renascentiste mature, atunci când creaţia literară şi artistică este considerată nu doar cea mai înaltă formă a spiritualităţii umane, ci şi singura în stare să confere perenitate şi universalitate actului politic. În acea etapă a culturii Europei occidentale, aprecierea creaţiei literare era de neseparat. de neînţeles şi de nerealizat în afara unei depline cunoaşteri a uneltelor şi tehnicilor specifice, întrucât forma era percepută ca determinantă a conţinutului şi valorii, ceea ce implica o anumită viziune cu privire la limbă, la retorică, la prozodie etc.; dar era de neseparat mai ales de conceperea unor modele-surse, fie cele oferite de realitate – prin mimesis, fie cele oferite de cultură – prin imitatio. Conceptul de imitaţie a modelelor, cheie de boltă a întregii dezbateri literare a secolului XVI, dezbatere, la rândul său, centrală în ceea ce mai târziu se va numi estetica şi filozofia artei, este şi preocuparea majoră a teoreticianului Herrera. La Herrera imitaţia devine spaţiul conceptual în care poezia ajunge să fie analogă armelor, adică ea poate să ridice limba şi cultura castiliană la nivelul de demnitate meritat de prestigiul politic şi militar al Spaniei de atunci.

Fernando de Herrera (1534-1597), a first-hand poet and theoretician of the Spanish Renaissance, whose poetic excellence made his peers call him „the Divine“, creates in the ambience of Seville´s effervescent cultural and economic life, open to the new geographical horizons and willing not only to be synchronized with the high cultural models that were coming at that time from Italy, but also to overcome them. If the space is Seville, and more generally Spain, the time belongs to the mature generation of the Renaissance, when literary and artistic creation was considered not only the highest form of human spirituality, but the only one capable of conferring persistence and universality to political acts. During that particular stage of the Western European culture, the appreciation of literary creation was inseparable from, not understandable and unachievable without full knowledge of specific tools and techniques, because form was perceived as determinant of content and value, which implied a certain perspective on Language, Rhetoric, Prosody etc.; and furthermore, it was especially inseparable from conceiving model-sources, either amongst the ones offered by reality – through mimesis, or the ones offered by culture – through imitatio. The concept of imitation of models, a key of the whole literary debate during the XVI century, a debate which, in its turn, was central to what later on was to be called the Aesthetics and Philosophy of Art, is also the major preoccupation of Herrera, the theorist. With Herrera, imitation becomes the conceptual space in which poetry gets to be analogue to the arms, that is, it can raise the Castilian language and culture at the level of dignity it deserves, due to Spain´s political and military prestige at that time.

see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman