Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
Autor: Claudiu Neagoe
An: 2017
Pagini: 235
Format:
ISBN: 978-973-558-971-4
Categoria: Biografie, istorie
   
Preț: 23 RON


Volumul de faţă realizează un tablou veridic al genezei, evoluţiei şi rolului pe care seimenii l-au avut în cele două ţări extracarpatice vreme de două sute de ani. De origine sud-dunăreană, constituind un corp distinct în oastea otomană, seimenii şi-au făcut apariţia la sud şi est de Carpaţi la începutul secolului al XVII-lea. Ei intrau în categoria mai largă a mercenarilor sau lefegiilor, apelul la aceste categorii rezultând din modificările profunde ale realităţilor economice şi militare ale timpului. Modernizarea sistemului militar devenise o necesitate pentru Ţările Române. Apelul la mercenari a devenit o constantă pentru politica militară a domnilor români din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a celui următor. Aşa s-a ajuns în timpul domniei lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, la cristalizarea seimenilor, ca un corp de oaste distinct, ca o ,,ceată”. Efectivul lor ,,a fost diferit de la o perioadă la alta şi chiar de la o domnie la alta”; sursele istorice din secolele XVII-XVIII relevă o tendinţă a principilor români şi, ulterior, fanarioţi ,,de a spori numărul acestor lefegii străini de origine balcanică, în vreme de război şi, totodată, o tendinţă de diminuare a numărului seimenilor pe timp de pace”. Cât priveşte atribuţiile ce le-au revenit, ele au fost foarte diverse şi au depins de politica şi conduita domnilor. Ei făceau parte, de regulă, din garda domnească şi erau folosiţi în confruntări armate, la paza unor bunuri ale familiei princiare, paza închisorilor, la diverse ceremonii etc. (Prof. univ. dr. Petre Otu)

This volume provides a true picture of the genesis, evolution and role that the Seimeni played in the two extra-Carpathian countries for two hundred years. The seimeni were of South-Danubian origin, and made up a distinct body of the Ottoman army. They appeared south and east of the Carpathians in the early 17th century. They fell into the broader category of mercenaries or lefegii, and the appeal to these categories resulted from profound changes in the economic and military realities of the time. The modernization of the military system had become a necessity for the Romanian Principalities. The appeal to mercenaries was invariable for the military policy of the Romanian Princes in the second half of the 16th century and the first half of the 17th century. This is what brought about the crystallization of the seimeni as a distinct army corps also called ceată, during the reign of Matei Basarab and Vasile Lupu. Their number "was different from one period to another and even from one reign to another"; historical sources from the 17-18th centuries reveal a tendency of the Romanian Princes and, later, Phanariots "to increase the number of these foreign lefegii of Balkan origin, during the war and, at the same time, a tendency to decrease the number of seimeni in peacetime." As regards their attributions, they were very diverse and depended on the policy and conduct of the Romanian Princes. They were usually part of the Prince’s guard and were used in armed confrontations, to guard the property of the prince’s family, the prisons, and for different ceremonies. (Professor Ph.D. Petre Otu)

de același autor
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)