Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Identificarea şi caracterizarea sistemelor ecologice

octombrie 10th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Baza teoretică, modul și mijloacele de abordare sau expertiză practică în domeniul ecologiei s-au dezvoltat, într-un interval de aproximativ 150 de ani, parcurgând o succesiune de faze și integrând treptat elementele teoretice și operaționale, care au fost testate și validate în cercetarea empirică și managementul convențional sau ecosistemic (integrat) și adaptiv.

S-au parcurs astfel fazele de: i) integrare și dezvoltare interdisciplinară în domeniul științelor biologice din care au rezultat bazele teoretice și aplicative ale autoecologiei și sinecologiei sau ale științei interdisciplinare definită ca ecologie biologică; ii) integrare și sinteză inter și multidisciplinară ale bazelor teoretice și aplicative din domeniile ecologiei biologice, științelor mediului și pământului, matematicii și ciberneticii și respectiv de dezvoltare și consolidare a bazei teoretice și aplicative a ecologiei ecosistemice; iii) continuare a procesului de sinteză și dezvoltare teoretică și practică a ecologiei biologice și ecosistemice, orientat de către teoria organizării ierarhice la diferite scări spațio-temporale ale componentelor mediului fizic, chimic și biologic, diferențiindu-se astfel faza ecologiei ecosistemice și organizării ierarhice în care oamenii sau sistemele socio-economice sunt, pe mai departe, interpretate ca entități exterioare mediului sau naturii și iv) faza finală de integrare multi și transdisciplinară a produselor teoretice și practice ale fazelor anterioare și emergența științei globale sau ecologia sistemică și sustenabilitatea complexelor
socio-ecologice.

Acest proces de lungă durată a fost stimulat și orientat de către curiozitatea oamenilor de știință și necesitatea obiectivă de a identifica, înțelege și gestiona complexitatea structurală și funcțională, sau organizarea și dinamica spațio-temporală a interdependențelor dintre componentele și procesele din natură, mediu și sistemele socio-economice. Școala de ecologie a Universității din București și-a dezvoltat și adaptat programele de formare a resursei umane și de cercetare pentru a fi parte activă în toate fazele acestui proces, contribuind la și/sau valorificând cunoștințele teoretice și practice în domeniu.

Două categorii de activități suport au fost și sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor programelor universitare de formare și perfecționare a resursei umane în domeniile ecologiei biologice și ecosistemice și mai nou în domeniul ecologiei sistemice și sustenabilității: i) analiza, integrarea și sinteza cunoștințelor teoretice și empirice pe intervale de timp și spații largi în vederea dezvoltării capacității de a lucra cu informația și cunoștințele inter-, multi- și transdisciplinare și de a fundamenta strategii și planuri de management sau de a formula probleme științifice și dezvolta planuri și proiecte de cercetare; ii) evaluarea, selectarea, testarea și validarea pachetelor de metode, modele analitice și numerice, procedee și tehnici sau, atunci când se impune adaptarea sau completarea acestora, cu scopul de a dezvolta și aplica strategii (ex. conservare și restaurare a biodiversității sau capitalului natural, adaptare la modificările climei, dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice) și planuri de management integrat și adaptiv sau de a implementa proiectele de cercetare.

Volumul elaborat de către grupul de cadre didactice, cercetători și doctoranzi ai Departamentului de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate (DESS), Facultatea de Biologie, Universitatea din București, în coordonarea doamnei Profesor Geta Rîșnoveanu, reprezintă unul dintre produsele rezultate din implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii operaționale suport necesară pentru punerea în practică a programelor de formare și perfecționare a resursei umane sau/și de cercetare în ecologie sistemică.

Prof. Dr. Angheluţă VĂDINEANU

Share this...

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.