Universitatea din Bucuresti
Header

Zona de influență a municipiului Baia Mare: procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab

martie 29th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor

Evident că lucrarea de faţă este una deosebită, prin tematică şi potenţialul de a scormoni gândirea geografică, orientând-o spre abordări interdisciplinare, fundamentale, dar şi aplicative. […] Lucrarea de faţă abordează într-o manieră sistematică un subiect dificil, dar provocator, cu elemente de originalitate care se regăsesc atât în interpretarea critică a literaturii de specialitate, cât mai ales în analizele şi concluziile desprinse, încât poate fi socotită o lucrare de pionierat în domeniu şi poate servi drept bază de pornire în alte studii similare.

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş
Universitatea din Bucureşti

Ca şi în chirurgia de maximă complexitate şi rafinament, pentru a avea reuşită, pe lângă ingeniozitatea medicului, trebuie căutat, perfectat şi utilizat instrumentarul potrivit. […] Demersul teoretic, vizând limitele şi individualizarea sistemelor adaptative complexe, este pătruns de acel filon de eleganţă şi transcendeţă care îl aduc pe autor cât mai aproape de realitatea spaţiului supus analizei. […] În concluzie, asistăm la o adevărată delectare profesională, în care procesele de abstractizare induse de demersul metodologic, trecute prin filtrul cutiei negre (autorul) au condus la elaborarea unei lucrări de incontestabilă valoare, a cărei originalitate ştiinţifică nu poate fi pusă în niciun chip sub semnul îndoielii.

Prof. univ. dr. emerit Vasile Surd
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Relevanţa ştiinţifică a temei propuse rezidă în cumularea unui bagaj teoretic complex, cu valenţe interdisciplinare, atent sintetizat şi aplicat unui areal complex ce a cunoscut mutaţii profunde sub aspect structural, cu precădere după 1990. […] Astfel, prin incursiunea în literatura de specialitate reflectată de abundenţa de referinţe şi citări, autorul dovedeşte că a dobândit reperele esenţiale specifice unei abordări complexe generatoare de rezultate şi soluţii concrete, aplicate şi conectate la realitatea teritorială. […] Considerăm că acest studiu poate reprezenta un reper de bază pentru cercetarea geografică românească în general şi pentru cea de specialitate în particular, afirmaţie susţinută de maniera riguroasă, intens argumentată şi profundă de abordare a temei propuse, de logica demersului analitic, de caracterul sintetic.

Prof. univ. dr. Alexandru Ilieş
Universitatea din Oradea

Prin analiza acestui studiu, aveam să observ că o excelentă documentare bibliografică şi pe teren, folosirea unor metode clasice şi mai ales a celor moderne de analiză conduc la descifrarea mecanismelor care stau în spatele unor procese ce pot fi considerate, la o primă abordare, drept banale.

Prof. univ. dr. Cristian Tălângă
Universitatea din Bucureşti

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.