Universitatea din Bucuresti
Header

Spre Răsărit, cu Alexandru, Luiza Barcan

aprilie 10th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2017 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Spre Răsărit, cu Alexandru, Luiza Barcan)

Cartea aceasta este una despre nopți înmiresmate, despre cântul păsărilor, despre culoarea horbotelor de flori care cotropesc gardurile caselor, despre grădini și locuri tainice de huzur. Este o carte a darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să petrecem întru bucuria creației Sale, peste care ne-a așezat stăpâni spre a o ocroti și a ne împărtăși de dulceața ei negrăită, întru lauda și slăvirea Lui.

Cristina ANDREI

Cu cât se scurge mai mult timp peste ziua plecării lui, cu atât înțeleg ce am avut de fapt. Un prieten, un iubit, un soț, dar, mai presus de toate, am avut un mentor. De aceea, cartea mea este o mărturie despre îndrăgostirea ucenicului de maestrul său. Și despre legătura sudată pe vecie între ei.
O cioplitură a soțului meu sculptor sunt și eu. Dumnezeu m-a plămădit ca pe orice făptură, susceptibilă îmbunătățirii, iar lui Alexandru i-a încredințat, ca pe una dintre misiuni, să scoată din materia brută a sufletului meu forma cea mai apropiată de voința Creatorului, așa cum orice sculptor scoate prin cioplire un chip nou dintr-un trunchi de lemn sau dintr-un bloc de piatră. N-a fost și nu este fără durere cioplitura aceasta. Încă se săvârșește.

Luiza BARCAN

Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII

aprilie 7th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2017 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII)

Volumul de faţă realizează un tablou veridic al genezei, evoluţiei şi rolului pe care seimenii l-au avut în cele două ţări extracarpatice vreme de două sute de ani.

De origine sud-dunăreană, constituind un corp distinct în oastea otomană, seimenii şi-au făcut apariţia la sud şi est de Carpaţi  la începutul secolului al XVII-lea. Ei intrau în categoria mai largă a mercenarilor sau lefegiilor, apelul la aceste categorii rezultând din modificările profunde ale realităţilor economice şi militare ale timpului.

Modernizarea sistemului militar devenise o necesitate pentru Ţările Române. Apelul la mercenari a devenit o constantă pentru politica militară a domnilor români din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a celui următor. Aşa s-a ajuns în timpul domniei lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, la cristalizarea seimenilor, ca un corp de oaste distinct, ca o ,,ceată”. Efectivul lor ,,a fost diferit de la o perioadă la alta şi chiar de la o domnie la alta”; sursele istorice din secolele XVII-XVIII relevă o tendinţă a principilor români şi, ulterior, fanarioţi ,,de a spori numărul acestor lefegii străini de origine balcanică, în vreme de război şi, totodată, o tendinţă de diminuare a numărului seimenilor pe timp de pace”. Cât priveşte atribuţiile ce le-au revenit, ele au fost foarte diverse şi au depins de politica şi conduita domnilor. Ei făceau parte, de regulă, din garda domnească şi erau folosiţi în confruntări armate, la paza unor bunuri ale familiei princiare, paza închisorilor, la diverse ceremonii etc. (Prof. univ. dr. Petre Otu)

Brioflora României: clasa Musci: familia Brachytheciaceae, Gheorghe Dihoru

aprilie 5th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Brioflora României: clasa Musci: familia Brachytheciaceae, Gheorghe Dihoru)

 

Sinteza informaţiilor cuprinde taxonomia, ecologia, cenologia, distribuţia în România, variabilitatea şi arealul speciilor din vasta familie Brachytheciaceae. Cheile de determinare sunt construite după criteriul subordonării diagnemelor în trepte, astfel că teza şi antiteza obişnuite sunt distanţate. Genurile şi speciile sunt inserate alfabetic.

[…] Familia Brachytheciaceae este una dintre cele mai cuprinzătoare, în general cu reprezentanţi frecvenţi şi cu grad mare de variabilitate, îngreunând mult clarificarea taxonilor, mai ales dacă adăugăm şi lipsa unui herbar de încredere şi a revistelor moderne de specialitate. De aceea, suntem recunoscători specialiştilor care se vor apleca asupra lucrării evidenţiind obiectiv aspectele critice. (Autorul, 1997)

Brioflora Dobrogei, Gheorghe Dihoru

aprilie 4th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2017 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Brioflora Dobrogei, Gheorghe Dihoru)

Născut la Băile Siriu, judeţul Buzău (1933), Dr. G. Dihoru a răzbit greu în viaţă şi în carieră, bazându-se exclusiv pe munca cinstită, dusă adesea până la sacrificiu şi acompaniată deseori de lipsuri. După absolvirea Facultăţii de Biologie Bucureşti (1958), a început cercetarea plantelor sălbatice, multe cunoscute din copilărie, la Institutul de Biologie al Academiei Române, de unde a ieşit la pensie (2004) ca Cercetător Ştiinţific Principal gradul I. Este doctor în Ştiinţe Biologice. (1969)

[…] A publicat peste 260 de lucrări ştiinţifice, inclusiv câteva cărţi, pentru una (Învelişul vegetal din Muntele Siriu) fiind răsplătit cu Premiul Academiei Române (1975). A colaborat activ la cercetarea vegetaţiei în staţionar (Babadag) şi la campania ,,Flora Carpaţilor”, în ţară şi în străinătate, a fost consultant pentru România la Flora Europaea şi expert la Consiliul Europei pentru Plantele Periclitate, fapt care l-a impus responsabil (şi în prezent) pentru România la Atlas Florae Europaeae (Helsinki) şi colaborator la voluminoasa Carte Roşie a plantelor din România (2009), apreciată şi aceasta cu Premiul Academiei (2011).

În ultima perioadă de activitate a cercetat Briofitele, redactând cartea aceasta, Brioflora Dobrogei (1996), Familia Brachytheciaceae şi Lista Briofitelor din România (inclusiv a sinonimelor), şi a valorificat informaţiile sale ştiinţifice în calitate de conducător de doctoranzi botanişti la Universitatea din Bucureşti, unde a predat zece ani mai multe cursuri, între care Fitocenologia şi Plantele utile, ca profesor universitar asociat. Recent, a definitivat unele manuscrise, între care şi Tracheoflora Judeţului Buzău. (2015).

Zona de influență a municipiului Baia Mare: procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab

martie 29th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Zona de influență a municipiului Baia Mare: procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab)

Evident că lucrarea de faţă este una deosebită, prin tematică şi potenţialul de a scormoni gândirea geografică, orientând-o spre abordări interdisciplinare, fundamentale, dar şi aplicative. […] Lucrarea de faţă abordează într-o manieră sistematică un subiect dificil, dar provocator, cu elemente de originalitate care se regăsesc atât în interpretarea critică a literaturii de specialitate, cât mai ales în analizele şi concluziile desprinse, încât poate fi socotită o lucrare de pionierat în domeniu şi poate servi drept bază de pornire în alte studii similare.

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş
Universitatea din Bucureşti

Ca şi în chirurgia de maximă complexitate şi rafinament, pentru a avea reuşită, pe lângă ingeniozitatea medicului, trebuie căutat, perfectat şi utilizat instrumentarul potrivit. […] Demersul teoretic, vizând limitele şi individualizarea sistemelor adaptative complexe, este pătruns de acel filon de eleganţă şi transcendeţă care îl aduc pe autor cât mai aproape de realitatea spaţiului supus analizei. […] În concluzie, asistăm la o adevărată delectare profesională, în care procesele de abstractizare induse de demersul metodologic, trecute prin filtrul cutiei negre (autorul) au condus la elaborarea unei lucrări de incontestabilă valoare, a cărei originalitate ştiinţifică nu poate fi pusă în niciun chip sub semnul îndoielii.

Prof. univ. dr. emerit Vasile Surd
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Relevanţa ştiinţifică a temei propuse rezidă în cumularea unui bagaj teoretic complex, cu valenţe interdisciplinare, atent sintetizat şi aplicat unui areal complex ce a cunoscut mutaţii profunde sub aspect structural, cu precădere după 1990. […] Astfel, prin incursiunea în literatura de specialitate reflectată de abundenţa de referinţe şi citări, autorul dovedeşte că a dobândit reperele esenţiale specifice unei abordări complexe generatoare de rezultate şi soluţii concrete, aplicate şi conectate la realitatea teritorială. […] Considerăm că acest studiu poate reprezenta un reper de bază pentru cercetarea geografică românească în general şi pentru cea de specialitate în particular, afirmaţie susţinută de maniera riguroasă, intens argumentată şi profundă de abordare a temei propuse, de logica demersului analitic, de caracterul sintetic.

Prof. univ. dr. Alexandru Ilieş
Universitatea din Oradea

Prin analiza acestui studiu, aveam să observ că o excelentă documentare bibliografică şi pe teren, folosirea unor metode clasice şi mai ales a celor moderne de analiză conduc la descifrarea mecanismelor care stau în spatele unor procese ce pot fi considerate, la o primă abordare, drept banale.

Prof. univ. dr. Cristian Tălângă
Universitatea din Bucureşti

 

Imitatio în poetica lui Fernando de Herrera (1534-1597), Silvia-Alexandra Ștefan

martie 23rd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Imitatio în poetica lui Fernando de Herrera (1534-1597), Silvia-Alexandra Ștefan)

Fernando de Herrera (1534-1597), poet, prozator şi teoretician de primă mărime al Renaşterii spaniole, căruia excelenţa poetică i-a atras în timpul său supranumele „El Divino“, creează în ambianţa clocotitoarei vieţi culturale şi economice a Seviliei, deschisă noilor orizonturi geografice şi doritoare nu doar de a se sincroniza, ci chiar de a depăşi modelele culturale înalte, venite, la vremea aceea, din Italia. Dacă spaţiul este Sevilla şi, mai general, Spania, timpul este cel al generaţiei renascentiste mature, atunci când creaţia literară şi artistică este considerată nu doar cea mai înaltă formă a spiritualităţii umane, ci şi singura în stare să confere perenitate şi universalitate actului politic. În acea etapă a culturii Europei occidentale, aprecierea creaţiei literare era de neseparat, de neînţeles şi de nerealizat în afara unei depline cunoaşteri a uneltelor şi tehnicilor specifice, întrucât forma era percepută ca determinantă a conţinutului şi valorii, ceea ce implica o anumită viziune cu privire la limbă, la retorică, la prozodie etc.; dar era de neseparat mai ales de conceperea unor modele-surse, fie cele oferite de realitate – prin mimesis, fie cele oferite de cultură – prin imitatio. Conceptul de imitaţie a modelelor, cheie de boltă a întregii dezbateri literare a secolului XVI, dezbatere, la rândul său, centrală în ceea ce mai târziu se va numi estetica şi filozofia artei, este şi preocuparea majoră a teoreticianului Herrera. La Herrera imitaţia devine spaţiul conceptual în care poezia ajunge să fie analogă armelor, adică ea poate să ridice limba şi cultura castiliană la nivelul de demnitate meritat de prestigiul politic şi militar al Spaniei de atunci.

Conversational Complicity, Rodica Amel

martie 22nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Conversational Complicity, Rodica Amel)

Dr. Rodica Amel (retired) was a researcher at the Linguistic Institute of Bucharest (1968-1984) and at Tel Aviv University (Department of Philosophy) (1987-1991). In the past 7 years (2004-2010), she has been affiliated to Bucharest University (Department of Foreign Languages), teaching pragmatics, semiotics and Hebrew. Her principal research interests include pragmatics of language (strategy of conversation), semiotics, rhetoric (argumentation), phylosophy of language, and poetics. Among her publications are „Saturation Levels in Dialogue“ (Kodikas, 1989), „Antithetic Reason“ (Manuscrito, 1993), „Relevance and Justification“ (Semiotica, 1994), „Doxastic Dialectic – The Persuasive Truth“ (Revue Roumaine de Linguistique, 1999), „Sign System – Reference Systems“ (Kodikas, 2008) etc. Rodica Amel is member of IASC (International Association for the Study of Controversies).

 „Conversation is an autonomous word-world.
In an alternation of utterances, conversation is a spontaneous activity deprived of a precise communicative intent, a fortuitous joining of people in an exchange of speech, or it can be an intentional cooperation, directed towards an abstract goal having a meaningful substance. The complex psychological and intellectual motivation engenders a common world, conscious or not of its own existence.
By trying to stress the idea that conversation is an autonomous universe, we appeal to the concept  of conversational complicity. We call the solidarity and the cohesive responsibility that is manifested inside the linguistic interaction a CONVERSATIONAL COMPLICITY. Engaged in weaving their communicative interests, partners commit themselves to reciprocal solidarity. The concept of conversational complicity is used metaphorically, enabling us to perceive  the inter-actional solidarity in the form of a co-agency, a multi-level cooperative activity.” (Rodica Amel)